facebook pixel
Iščete ali prodajate/oddajate nepremičnino? Vpišite tukaj

1. Posredovanje pri nakupu, prodaji, najemu, oddaji in strokovno svetovanj

13.03.2023

1. Posredovanje pri nakupu, prodaji, najemu, oddaji in strokovno svetovanje

#1 - 1. Posredovanje pri nakupu, prodaji, najemu, oddaji in strokovno svetovanj

- iskanje kupcev in najemnikov nepremičnin v skladu z Vašimi željami;
- vodenje postopka prodaje, nakupa, oddaje in najema;
- oglaševanje prodaje nepremičnin (izložbe, oglasniki, nepremičninski portali..)
- vodenje ogledov, komuniciranje s potencialnimi kupci, pogajanja,
- seznanjanje naročitelja in strank z dejanskim in pravnim stanjem nepremičnine,...


 Opis poslov, ki se jih nepremičninska družba zaveže opraviti pri opravljanju posameznih vrst storitev in so vključeni v plačilo za posredovanje pri prometu z nepremičninami:
• pogovor z naročiteljem;


• sklenitve pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
• ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
• vzpostavljanje stikov med naročiteljem in tretjimi osebami in seznanjanje stranke, ki namerava kupiti nepremičnino z nepremičnino ;
• obveščanje naročitelja o vseh okoliščinah, ki so pomembne za uspešno prodajo, nakup ali najem nepremičnine;
• preveritev pravnega stanja nepremičnine in preveritev ustrezne dokumentacije, ki je potrebna za veljaven prenos pravic na nepremičnini in hranjenje dokumentacije;
• sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pravnega posla;
• seznanjanje naročitelja in tretje osebe z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami (pojasnitev tržnih razmer, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi v prometu z nepremičninami, vsebina predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami, višina in vrsta davčnih obveznosti, višino stroškov notarske overitve podpisov, vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja, morebitna tveganja, povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih na nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi razmerji);
• svetovanje pri oblikovanju prodajne, nakupne in najemne cene nepremičnine;
• priprava prodajne oziroma najemne predpogodbe, prodajne oziroma najemne pogodbe ali drugega dogovora v zvezi s prodajo, nakupom ali najemom ter sodelovanje pri podpisu, razen če je v pogodbi o posredovanju dogovorjeno drugače;
• oglaševanje prodaje nepremičnin po ustaljeni metodi (izložbe, oglasniki in občasno ostali tiskani mediji...);
• seznanjanje stranke s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo pisno opozarjanje na ugotovljene napake;
• pisna opozorila, obvestila, potrdila;
• telefonsko komuniciranje s strankami;
• prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
• druga dejanja, ki so potrebna za pravno veljavno sklenitev prodajne pogodbe;
• prijava pogodbe na davčni upravi in organiziranje overitve podpisa pri notarju;
• sodelovanje pri primopredaji nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.